به دلیل زیبایی و کاربرد گسترده استفاده از خودکار که در نوشتار وجود دارد ، اغلب افراد تمایل دارند تا مراحل پیشرفته بتوانند به زیبایی هر چه بهتر خوشنویسی و ضخامت نویسی با خودکار دست پیدا کنند ، در این پست نکات
بیشتر بخوانید

خطوط معروف و متداول در عصر حاضر چهار نوع هستند: نستعلیق شکسته نستعلیق ثلث نسخ خط نستعلیق چیست؟ این خط زیبا محصول ذوق سرشار هنرمندان ایرانی است که از دو خط نسخ و تعلیق پدید آمد و در قرون متمادی راه کمال
بیشتر بخوانید