آموزش خوشنویسی تحریری

 نوشتن در زندگی همه افراد جزئی جدا نشدنی است . بسیاری از افراد داشتن دست خط زیبا را نشانه تحصیلات عالیه و سطح بالای سواد می دانند. به این معنا که تصور می کنند افرادی که مطالعه بالایی دارند و به طور مداوم در حال نوشتن دانسته های خود هستند، از دست خط زیباتری برخوردارند.

به عبارت دیگر، نوشتن مداوم موجب تمرین دست خط می شود. بنابراین پس از مدتی به طور خودکار خط آنها زیبا می شود. اما این تنها یک نظریه است و اگر بخواهیم به طور علمی به این قضیه نگاه کنیم، هیچ گاه زیاد نوشتن با زیبایی خط ارتباطی نداشته است.

در واقع با نوشتن مداوم هیچ گاه خط زیبا نمی شود. بلکه تمرین مناسب و رعایت اصول درست نوشتن است که به دست خط زیبایی می دهد .

نمونه خط

نکاتی که در یک متن باید به آن توجه کرد:
حتی المقدور جایگاه ” کشیده ” در وسط سطر انتخاب شود؛
بجز شرایط خاص ، معمولا ابتدا و انتهای جمله کشیده نمی شود
نقطه گذاری: امروزه در بیشتر کلاسهای خوشنویسی، نقطه گذاری یکی از اصلی ترین پایه های آموزش است. در صورتی که به نظر می رسد این روش، یک روش مکمل است. در نقطه گذاری، کمتر به موضوع زاویه حروف و کلمات پرداخته می شود و اگر هم اشاره ای شود، بیشتر به صورت مبهم بوده و به درک عمیق نزد هنرجو منتهی نمی شود
نقش نقطه به لحاظ بصری در خط نستعلیق: زیرا انرژی نقطه متمرکز وبدون حرکت است .در واقع نقطه میتواند ایستگاه یا توقفی برای چشم باشد .به بیان دیگر نقطه در خوشنویسی تعادل حرکتی ایجاد می کند.
برای نوشتن یک جمله به خط زیبای نستعلیق رعایت قواعد زیر توصیه میشود:
انتهای سطرکمی بالاترازخط نوشته میشود.
فاصله بین حروف وکلمات درجمله به اندازه ساچمه خودکاری است که با آن مینویسیم.
برای رسیدن به ترکیب خوب باید حداقل یک حرف کشیده در جمله وجودداشته باشد

  

خوش خطی

Leave a Comment