وقتی اولین نامه عاشقانم رو ولنتاین به انگلیسی برای عشقم نوشتم حسابی خوشش اومده بود… چقدر باهاش کلاس گذاشتم . به نظرم یادگیری خط تحریری انگلیسی هم ضروریه