من خوش نویسی با خودکار رو حضورا رفتم خدمت استاد ،به شدت تاثیر مثبت داشت، البته من خطم معمولی روبه خوب بود، اما با اون کلاس عالی شده ،خط نستعلیق شکسته فوق العاده زیباست